Nowopogońska 182, 41-250 Czeladź
+48 513 664 366
omega@omegasc.info.pl

OMEGA
 Z myślą o dzieciach

Created with Sketch.

Polityka Prywatności – RODO

OMEGA S.C. Malwina Skalik, Klaudia Ciapała

Informuje o przetwarzaniu danych osobowych – Twoje dane są bezpieczne!

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

OMEGA S.C. Malwina Skalik, Klaudia Ciapała e-mail: rodo@omegasc.info.pl tel.: 513 664 366 jest Administratorem Twoich danych osobowych. Administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– telefon,

– pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego, w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach oraz dane przekazane pracownikom OMEGA S.C. Malwina Skalik, Klaudia Ciapała celem realizacji współpracy.

Cele i podstawy przetwarzania

Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Twoich danych (odpowiednio jako strony współpracujące):

 1. w celu zawarcia z OMEGA SC w biurze umowy lub nawiązaniu współpracy – na podstawie Twojego (lub podmiotu, który reprezentujesz) zainteresowania naszą ofertą , w tym prowadzenia rozmów negocjacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania obowiązującej umowy lub współpracy z OMEGA SC, w tym dokonania rozliczeń księgowych, przesłania faktury (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji wszelkich zobowiązań wynikających ze współpracy,
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej odpowiednim wyżej opisanym celem przetwarzania.

Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z współpracy z OMEGA SC będą przetwarzane przez okres współpracy pomiędzy Stronami, w którym mogą ujawnić się roszczenia z nią związane, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – termin przedawnienia wynosi trzy lata. Zgodnie z art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przechowuje się przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia umowy – jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu trzech miesięcy od złożenia przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej współpracy zostaną niezwłocznie usunięte (chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie uzasadnione dalszym prowadzeniem rozmów negocjacyjnych w celu rozpoczęcia współpracy, przez okres prowadzenie tychże negocjacji wydłużony o dwa miesiące) z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. biura rachunkowe, firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług.

Przewidywane kategorie odbiorców: Pracownicy Spółki, klienci Administratora z którymi Administrator rozpoczął współpracę o świadczenie usług np. dostawcy, przewoźnicy, obsługa prawna, księgowa oraz firmy współpracujące i realizujące zlecenia Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te można realizować w dowolny sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail rodo@omegasc.info.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rozpoczęcia/wykonania współpracy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

________________________________________________________________________

Creation & Administration with @Interplanetary